Antivírová kontrola ZADARMO. Antivírus Eset Nod 32 Antivirus a ESET Smart Security.
 
ESET Online Scanner ZADARMO
ESET NOD32 Antivirus
ESET Smart Security
eMail Marketing

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA SPOLOČNOSTI

Súkromná bezpečnostná služba KOBRA S.B.S. bola založená koncom roka 1991 bez zahraničnej účasti pod názvom „Ing. Norbert ČANAKY- KOBRA“. Dňa 23.12.1998 bola Obvodným úradom v Nitre vykonaná zmena zo živnosti na koncesovanú živnosť pod tým istým názvom. K 1. júlu 1998, nadobudnutím účinnosti zákona č.379/1997 Z.z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, pokračovala firma vo svojej činnosti ako fyzická osoba podľa vydanej licencie na prevádzkovanie strážnej služby č. FS 000035, na základe ktorej poskytujeme bezpečnostné služby fyzickej ochrany v rozsahu ustanovení §3 písm. a) ods. 1 až 10 zákona o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností doposiaľ. Dňa 24.02.1999 bola majiteľom firmy Ing. Norbert ČANAKY - KOBRA ako jediným zriaďovateľom založená spoločnosť KOBRA S.B.S. spol. s r.o., s pridelenou licenciou na prevádzkovanie strážnej služby č. PS 000030,ktorá pracuje súbežne s firmou Ing. Norbert ČANAKY - KOBRA kde zároveň prebieha fúzia fyzickej osoby na právnickú.

Firma Ing. Norbert ČANAKY - KOBRA, vznikla výhradne za účelom poskytovania služieb v oblasti strážnej služby, ochrany osôb, majetku, ochrany prevážaného tovaru, ochrany majetku zákazníka pri preprave a poradenstva týkajúceho sa ochrany. Vďaka prezieravej politike manažmentu priebežnými jednaniami s možnými klientmi v období od 01.01.1998 do 30. 06.1998, kedy sa kryštalizovalo zotrvanie, alebo zaniknutie niektorých S.B.S., s účinnosťou zákona č. 379/1997 Z.z a jeho uvedením do praxe, sa podarilo uzatvoriť viacero výhodných zmlúv s obchodnými partnermi na úseku poskytovania bezpečnostných služieb fyzickej ochrany.

Týmto sa naša spoločnosť zaradila medzi ekonomicky a kvalitatívne stabilné, o čom svedčí skutočnosť, že nemáme pozdĺžnosť voči žiadnej inštitúcii (sociálna poisťovňa, daňový úrad, zdravotné poisťovne, úrady práce atď..). Zároveň naša firma do konca roku 1998 zabezpečila a finančne hradila svojim zamestnancom náklady spojené so školením na získanie odbornej spôsobilosti, čím dosiahla kompletný stav odborne spôsobilých zamestnancov poverených výkonom fyzickej ochrany na úseku poskytovaných bezpečnostných služieb fyzickej ochrany. Naše pôsobenie vo sfére prevádzkovania strážnych služieb je celoslovenské. Medzi tradičných a dlhoročných zákazníkov patria také spoločnosti ako Slovnaft, a.s. Bratislava, terminály Kľačany pri Trnave, a terminál Stožok, Produktovod a.s. Bratislava, SE Bordnetze spol. s r.o. Nitra , Veolia Transport a.s. prevádzka Nitra, Topoľčany, Zlaté Moravce a Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra. Citlivou sociálnou politikou sa nám darí udržovať pomerne stabilné personálne obsadenie, vďaka čomu môžeme stavať na nosnej myšlienke firmy - nesústreďovať sa na kvantitu, ale na kvalitu výkonu práce, za ktorú zamestnanci dostávajú aj odpovedajúce finančné ohodnotenie diferencované podľa náročnosti a jej praktickej realizácie. Aby sme dosiahli vyšší štandard na úseku poskytovaných bezpečnostných služieb, úzko spolupracujeme s firmou 3M Security systém - Ing. VAVROVIČ, ktorá sa zaoberá technickou službou.

Práca v našej firme sa riadi spracovaným programom kvality v zmysle modelových požiadaviek certifikačnej normy ISO. V januári 2001 sme získali certifikát Slovenskej spoločnosti pre systémy riadenia a systémy kvality na základe certifikačného auditu v súlade s požiadavkami medzinárodnej normy ISO 9001:1994. V rámci riadenia manažérstva kvality spoločnosť KOBRA S.B.S. úspešne absolvovala v októbri 2003, certifikačný audit Certifikačnej spoločnosti SKQS Žilina, zameraný na zosúladenie poskytovaných služieb s modelovými požiadavkami STN ISO 9001:2000.
V roku 2009 spoločnosť KOBRA S.B.S. úspešne získala Certifikát Slovenskej spoločnosti pre riadenie systému kvality v rámci poskytovaných služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti na úseku fyzickej ochrany, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva ISO 9001 : 2008.

V roku 2006, kedy nadobudol platnosť zákon č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti sme rozšírili naše služby získaním licencií na detektívnu službu a odbornú prípravu a poradenstvo. Nami poskytované služby sú organizované a usmerňované medzi útvarovými skupinami, pracujúcimi na základe modelových požiadaviek systému manažérstva kvality. Počas nášho pôsobenia nedošlo zo strany odberateľov k zrušeniu zmluvy o poskytovaní služieb fyzickej ochrany z dôvodu ich nespokojnosti. V nemalej miere k tomu napomohlo vypracovanie metodík, inštrukcií a smerníc prakticky na celú oblasť výkonu ochrany. Ich vypracovanie ako interných pokynov firmy stanovuje jednoznačné práva a povinnosti všetkým zamestnancom firmy, upresňuje a stanovuje činnosť v jednotlivých strážených objektoch i pri špecifických činnostiach. V konečnom dôsledku tieto organizačné a riadiace dokumenty a ich dôsledné dodržiavanie stanovujú vysoký štandard a kvalitu poskytovaných bezpečnostných služieb.