Antivírová kontrola ZADARMO. Antivírus Eset Nod 32 Antivirus a ESET Smart Security.
 
ESET Online Scanner ZADARMO
ESET NOD32 Antivirus
ESET Smart Security
eMail Marketing

FILOZOFIA FYZICKEJ OCHRANY

Vzhľadom na dosiahnutie previazanosti a funkčnosti systému fyzickej ochrany na chránených objektoch považujeme za nevyhnutné uplatňovať nasledovné princípy:

- PROFESIONALITA

Budúci zamestnanci spoločnosti KOBRA S.B.S. sú podrobovaní náročnému výberovému konaniu,
ktoré pozostáva z psychologických testov, preverenia intelektuálnych schopností, osobného pohovoru a fyzických previerok. Každý zamestnanec KOBRA S.B.S. absolvuje vstupné školenie pozostávajúce z výkladu smerníc, legislatívnych noriem a vyhlášok súvisiacich s výkonom strážnej služby, obsluhy zabezpečovacích prvkov, protipožiarnej ochrany a BOZP. Zamestnanci s pracovným zaradením operátor hlavnej riadiacej miestnosti a veliteľ strážnej jednotky, naviac absolvujú odbornú prípravu na pracovisku OKM MH SR, za účelom získania certifikácie operátora hlavnej riadiacej miestnosti v systéme IZK. Úroveň vedomostí a praktických návykov je pravidelne kontrolovaná a preverovaná vedením spoločnosti KOBRA S.B.S. v spolupráci so štatutárnymi zástupcami obstarávateľa.

- SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY

Spoločnosť KOBRA S.B.S. má zavedený a funkčný model systému manažérstva a riadenia kvality
v súlade s modelovými požiadavkami medzinárodnej normy ISO 9001:2000, ktorý uplatňuje pri
poskytovaní bezpečnostných služieb. Systém manažérstva a riadenia kvality, príprava, profesionalita, kontinuita ako i kontrola a preverovanie úrovne poskytovaných služieb fyzickej ochrany je stanovený v Príručke kvality KOBRA S.B.S.. Prioritou spoločnosti je ústretovosť k zákazníkovi, dôraz na prvotnú špecifikáciu jeho požiadaviek, priebežné dolaďovanie produktu až po dosiahnutie jeho optimálneho stavu tak, aby realizácia poskytovanej služby bola technicky zvládnuteľná a legislatívne priechodná. Už pri špecifikácii požiadaviek zákazníka dbáme na to, aby bol produkt kontrolovateľný a vyhodnotiteľný vopred stanovenými metódami, ktoré obe strany akceptujú.
Krédo spoločnosti: Kvalita je viac ako kvantita sa snažíme napĺňať aplikáciou programu a cieľov kvality k dosiahnutiu úplnej spokojnosti zákazníka s poskytovanou službou v náväznosti na spokojnosť zamestnancov našej spoločnosti. Komunikáciou so zákazníkom, následnou analýzou požiadaviek a plánovaním vývoja produktu sa snažíme dosiahnuť stav dlhodobej vzájomnej spolupráce pri komplexnom poskytovaní bezpečnostných služieb.

- KONTINUITA

Spôsob poskytovania služieb našou spoločnosťou vychádza z dosiahnutých výsledkov pri ochrane
objektov so snahou o uplatňovanie osvedčených pracovných postupov s dôsledným odstraňovaním
nedostatkov a maximalizáciou doporučení a podnetov zo strany zákazníka. Uvedomujeme si, že prevencia proti škodám je efektívnejšia a ekonomickejšia, ako vlastné morálne a hmotné škody. Kvalita je zabezpečovaná počínajúc prejednaním požiadaviek zákazníka, poradenstvom, uzatváraním zmlúv o poskytovaní strážnej služby cez vypracovanie projektu a smerníc na ochranu jednotlivých objektov až po poskytovaný komplexný servis zákazníkom.

- STABILIZÁCIA A MOTIVÁCIA

Za základ stabilizácie zamestnancov spoločnosti je vštepovanie uvedomovania si významu a dôležitosti svojej profesie. Zároveň u každého uchádzača o prácu, je skúmaný motív záujmu o toto zamestnanie.
Spoločnosť KOBRA S.B.S. u svojich zamestnancov uplatňuje zásady neustálej motivácie v oblasti
finančného, ako aj sociálneho zabezpečenia. K stabilizácii zamestnancov v neposlednom rade patrí
i dodržiavanie stanoveného mesačného fondu odpracovaných hodín s dôrazom na minimalizovanie
nadčasovej práce a vytváranie priaznivého pracovného prostredia. Na základe analýzy dosiahnutých
ukazovateľov pri plnení stanovených úloh je zabezpečený profesijný rast zamestnancov, čo vytvára
konkurenčné prostredie a ich vyššiu zainteresovanosť na kvalite vykonávaných služieb.

- PREVEROVANIE A KONTROLA

Kontrolná činnosť na úseku poskytovaných bezpečnostných služieb fyzickej ochrany, je súčasťou
systému riadenia a manažérstva kvality. Pravidelné kontroly zamerané na plnenie stanovených režimových opatrení a výkon fyzickej ochrany v zmysle schválených riadiacich a organizačných aktov,
pre výkon strážnej služby je realizovaný manažmentom spoločnosti KOBRA S.B.S. a jeho inšpekčným oddelením. Súčasťou preverovania a kontroly sú aj interné čiastočné a komplexné previerky fyzickej ochrany zamerané na výkon fyzickej ochrany a schopnosť rozhodovania v prípade vzniku mimoriadnych a neštandardných bezpečnostných situácií, vrátane vykonávania zásahových činností v súčinnosti s inými bezpečnostnými zložkami.


Obrazky z PDF...